Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 sierpnia 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.