Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 sierpnia 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.