Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 września 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r. oraz problemowej kontroli w zakresie "Dochodów z mienia wynikających z tytułów cywilnoprawnych w kontekście art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - w części dochodów ze sprzedaży mienia j.s.t."