Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 września 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.