Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 października 2015 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie rozliczenia środków finansowych zaplanowanych w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale - 80195 - Pozostała działalność, paragraf 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6.000 zł stanowiącej pomoc finansową przyznaną Miastu Poznań przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań w zakresie nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii w 2013 roku.