Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 października 2015 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Poznaniu w zakresie rozliczenia środków finansowych oraz poniesionych wydatków w kwocie 6.000 zł stanowiących pomoc finansową przyznaną Miastu Poznan przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizcję zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań w zakresie nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii w 2013 roku.