Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 grudnia 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.