Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 grudnia 2015 r. z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej
za 2014 r.