Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 października 2015 r. z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej
za 2014 r.