Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 lutego 2016 r. z problemowej kontroli gospodarki finansowej w zakresie "Dochodów z mienia wynikających z tytułów cywilnoprawnych w kontekście art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - w części dochody ze sprzedaży mienia j.s.t.".