Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 lutego 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2014 rok.