Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 lutego 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2014 rok.