Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 marca 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.