Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 marca 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.