Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 kwietnia 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.