Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 maja 2016 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta Puszczykowa zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 24 marca 2016 r.