Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 maja 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.