Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 czerwca 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.