Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 czerwca 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.