Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 lipca 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.