Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie  opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Budzyń