Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 lipca 2016 r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej, w tym udzielanych zamówień publicznych w latach 2014-2015.