Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możlwości spłaty pożyczki przez Miasto i Gminę Mosina