Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 lipca 2016 r. z kontroli kopleksowej za 2015r.