Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 września 2016 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej obejmującej 2015 r.