Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możlwości spłaty pozyczki przez Gminę Godziesze Wielkie