Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 października 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.