Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 grudnia 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.