Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 stycznia 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.