Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 lutego 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.