Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 lutego 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.