Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 lutego 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.