Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 marca 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.