Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 kwietnia 2017 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej w Mieście i Gminie Sompolno obejmującej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w 2017 roku usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli działek rekreacyjno-wypoczynkowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Sompolno.