Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 kwietnia 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.