Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. w zakresie realizowanych dochodów i ujętych w planie finansowym Zespołu, gospodarowania mieniem, księgowości i sprawozdawczości oraz inwentaryzacji.