Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 czerwca 2017 r. z kontroli doraźnej w zakresie realizowanych dochodów i dokonywanych wydatków ujętych w planie finansowym na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności ze stanem faktycznym.