Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 czerwca 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.