Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 lipca 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.