Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 sierpnia 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.