Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 sierpnia 2017 r. z kontroli kopleksowej za 2016 r.