Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 września 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.