Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 października 2017 r. z kontroli doraźnej w zakresie spełnienia przesłanek do udzielenia zamówienia publicznego pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miejskiej Koło" w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., a od 24 sierpnia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z zawarciem w dniu 03.04.2017 r. umowy przez Miasto Koło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta - Pana Stanisława Maciaszka.