Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 października 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.