Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 grudnia 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.