Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 grudnia 2017 r. z kontroli problemowej w zakresie zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego w latach 01.01.2015 r. - 31.12.2016 r.