Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 stycznia 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.