Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 stycznia 2018 r. z kontroli doraźnej w zakresie spełnienia przesłanek do udzielenia zamówienia publicznego pn. ,,Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Konina od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne" w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-15 ustawy Prawo zamówień publicznych.