Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 stycznia 2018 r. z kontroli doraźnej w zakresie wydatków, w tym udzielanych zamówień publicznych w latach 2015 - 2017.