Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 sierpnia 2005 r. z kontroli doraźnej dotyczącej realizacji umowy nr 25/00 z dnia 17 października 2000 r. zawartej z wykonawcą - Firmą "Budo-Bau" z Ostrowa Wielkopolskiego na wykonanie hali sportowo widowiskowej w zakresie: stosowania ustawy o zamówieniach publicznych przy udzielaniu tego zamówienia, źródeł finansowania i wydatków poniesionych na tą inwestycję, sposobu ujęcia w księgach rachunkowych.